FAQ De Hypotheekbeheerder


Beste woningzoekende, uit ervaring weten wij dat bij het ondertekenen van een huurovereenkomst allerlei juridische aspecten van toepassing zijn. Het is daarom verstandig voor de huurder om deze bij voorbaat te lezen, en zodanig te begrijpen, zodat zijn wensen voor het ondertekenen van de huurovereenkomst worden meegenomen in de bijzondere bepalingen. De belangrijkste ART. hebben wij als voorbeeld voor u samengevoegd.

1. De Hypotheekbeheerder gevolmachtigd namens de eigenaar;

De Hypotheekbeheerder,  kantoorhoudende te Amsterdam, als gevolmachtigde van en namens de eigenaar, , hierna te noemen: 'Verhuurder'

2. ART.2.3 Voorwaarden;

Indien Verhuurder vaststelt, of indien door de bevoegde autoriteiten vastgesteld is, dat met het gehuurde sprake is van een woning die in de sociale sector valt als bedoeld in de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 (als opvolger van de Partiële Regionale Huisvestingsverordening 2007), zal onderhavige huurovereenkomst opnieuw moeten worden afgesloten en ondertekend en zal een huisvestingsvergunning door de Verhuurder moeten worden aangevraagd. Indien huurder niet de beschikking kan verkrijgen, om welke reden dan ook, over een zodanige huisvestingsvergunning ten behoeve van verhuurder, zal verhuurder gerechtigd zijn deze overeenkomst op de kortst mogelijke termijn te beëindigen.

3. Duur huurovereenkomst;

Tijdens de in artikel 3.1 vermelde periode kunnen Partijen deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur aan Huurder ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is, althans als Huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens Verhuurder.

4. ART.6.6.2 Levering energie & gas bij incl;

Deze borgsom dient uitdrukkelijk, maar is niet beperkt, tot mogelijke verrekening door verhuurder/beheerder in verband met achterstanden in huur en over matigverbruik van gas, water en licht, waarvoor het in artikel 4.4 vermelde maandelijkse voorschotbedrag voor servicekosten ontoereikend blijkt te zijn."

5. ART.7 7.2 Heffingen;

Indien de voor rekening van Huurder komende heffingen, belastingen, retributies of andere lasten bij Verhuurder worden geïnd, moeten deze door Huurder op eerste verzoek aan Verhuurder worden voldaan.

6. ART.8 8.2 Woonplaats;

Indien het gehuurde geen vaste woonplaats meer van Huurder is, verplicht hij zich om Verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave aan de beheerder van zijn nieuwe adres en woonplaats. Voor het geval Huurder het gehuurde voorgoed verlaat zonder opgave van zijn nieuwe adres aan Verhuurder blijft het adres van het gehuurde als woonplaats van Huurder aangemerkt.

7. ART.15.15.2 Algemene Voorwaarden De Hypotheekbeheerder;

Huurder en verhuurder kunnen te allen tijde de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen op een door hen daartoe te bepalen datum. Verhuurder gaat in elk geval akkoord met beëindiging van de overeenkomst, indien huurder een minimale opzegtermijn van 60 dagen in acht neemt. Opzegging kan dagelijks plaatsvinden en geschiedt schriftelijk. De opzeggingstermijn wordt geacht in te gaan op de datum waarop de opzeggingsbrief bij verhuurder wordt ontvangen en geregistreerd.