Algemene voorwaarden De Hypotheekbeheerder1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden (hierna: “algemene voorwaarden”) van De Hypotheekbeheerder (hierna: “de beheerder”) maken deel uit van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder (zoals gedefinieerd in de desbetreffende huurovereenkomst), waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor.

De algemene bepalingen zijn tevens van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot beheer, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken, tussen de beheerder en de opdrachtgever (als eigenaar en verhuurder, zoals gedefinieerd in de desbetreffende beheerovereenkomst).

De algemene voorwaarden zijn dan ook van toepassing op zowel de eigenaar (aangeduid als verhuurder) als de huurder.

 

2 Meer dan één huurder

2.1 Indien in de aanhef van de overeenkomst meerdere personen als huurder zijn genoemd, hebben deze elk zelfstandig en volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen.           

2.2 De huurprijs en de servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hiervoor bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst voor één of een aantal van de huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en de servicekosten verschuldigd.

2.3 Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en alle overige verplichtingen die voor hem en de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien.

2.4 Om de overeenkomst voor de (alle) huurder(s) te doen eindigen, moet de opzegging aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging aan of door één of een aantal van hen plaats, dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort.

 

3 Terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

3.1 Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen.

3.2 Vooraf bij aanvang van de huur zullen huurder en verhuurder/beheerder het gehuurde gezamenlijk inspecteren en in een aanvaardingsrapport vastleggen. Huurder en verhuurder/beheerder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van dit aanvaardingsrapport. Naderhand geconstateerde gebreken die te herleiden zijn tot aanwezigheid bij aanvaarding van de woning, zullen in redelijkheid worden verholpen.

 

4 Servicekosten

4.1 Huurder betaalt maandelijks op de rekening van de beheerder een voorschotbedrag met betrekking tot de servicekosten. Het tussen verhuurder en huurder geldende maandelijkse voorschotbedrag kan, behoudens een tussen partijen aangegane overeenkomst, slechts worden verhoogd met ingang van de eerste maand, volgende op de maand waarin het in het volgende lid van dit artikel bedoelde overzicht is verstrekt

4.2 Verhuurder/beheerder verstrekt huurder elk jaar, uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar,een naar de soort uitgesplitst overzicht van de in dat jaar in rekening gebrachte servicekosten. Verschillen tussen werkelijk gemaakte kosten en de door huurder als voorschot betaalde bedragen zullen bij deze gelegenheid worden verrekend, tenzij het een vergoeding betreft voor een door verhuurder ingesteld fonds. Met betrekking tot deze fondsen geldt dat het door huurder betaalde voorschot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening; er vindt daarom geen verrekening plaats.

4.3 Huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken en diensten en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en ten minste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd kan binnen acht weken, na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met ten minste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen over de redelijkheid van het voorstel.

4.4 Indien verhuurder een of meer van de tot het overeengekomen pakket behorende leveringen en diensten wil wijzigen, uitbreiden met een of meer leveringen en diensten, dan wel de berekeningswijzevan de kosten van een of meer leveringen en diensten wil wijzigen, verklaart huurder zich bij voorbaat daarmee akkoord, wanneer:

a het belang van verhuurder bij wijziging of uitbreiding zodanig is dat huurder in redelijkheid, de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, zijn toestemming daaraan niet mag onthouden, en

b verhuurder tijdig huurder en (zo deze er is) de huurdersvertegenwoordiging over de wijziging of uitbreiding heeft geïnformeerd en met huurder en huurdersvertegenwoordiging overleg heeft gevoerd, en

c. een meerderheid van de huurders zich voor de voorgestelde wijziging hebben uitgesproken.

4.5 Indien huurder een of meer van de tot het overeengekomen pakket behorende leveringen en diensten wil wijzigen, verklaart verhuurder zich daarmee bij voorbaat akkoord, mits:

a een meerderheid van ten minste 70% van de

huurders in het complex of een gedeelte daarvan

met de voorgestelde verandering heeft

ingestemd, en

b de voorgestelde wijziging of uitbreiding uitsluitend

complex gewijs of per betreffend gedeelte

kan worden gerealiseerd, en

c het belang van huurder bij wijziging of uitbreiding

zodanig is, dat verhuurder in redelijkheid,

de belangen van beide partijen in aanmerking

genomen, zijn toestemming daaraan niet mag

onthouden.

4.6 In de gevallen bedoeld in het derde, vierde en

vijfde lid van dit artikel, verklaart huurder zich

tevens akkoord met een eventueel daaruit voortvloeiende verhoging van de kosten en het maandelijkse voorschotbedrag daarop, voor zover die verhoging redelijk en in overeenstemming is met

de daarvoor geldende regels. De verhoging zal

ingaan op de eerste dag van de maand, volgend op

die waarin de wijziging of uitbreiding is ingegaan.

 

5 Verplichting van verhuurder: woongenot

5.1 Verhuurder zal huurder gedurende de huurtijd het rustig woongenot van het gehuurde verschaffen,

maar is niet aansprakelijk voor feitelijke door derden

(niet zijnde andere huurders) veroorzaakte

stoornis en/of betaling.

5.2 Verhuurder is verplicht op verlangen van de

huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen,

tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de

gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de

verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze

ingevolge de wet, huurovereenkomst of het

gebruik, voor rekening van de huurder komen.

5.3 De verhuurder is tot vergoeding van een door

gebrek veroorzaakte schade verplicht, indien het

gebrek na het aangaan van de overeenkomst is

ontstaan en aan hem is toe te rekenen, vanwege

grove schuld of nalatigheid. Alsmede indien het

gebrek bij aanvang van de overeenkomst aanwezig

was en de verhuurder het toen kende of behoorde

te kennen, of toen aan de huurder te kennen heeft

gegeven dat het gehuurde het gebrek niet had.

 

6 Veranderingen aangebracht door verhuurder

6.1 Verhuurder zal gedurende de huurtijd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de huurder geen wezenlijke veranderingen aanbrengen in of aan de aard van het gehuurde en de daartoe

behorende voorzieningen.

6.2 Onder veranderingen als bedoeld in dit artikel

wordt verstaan veranderingen en aanpassingen die

de gebruiksmogelijkheden van het gehuurde

wezenlijk beïnvloeden of geriefsverbetering

betreffen. Veranderingen van het gehuurde, uitsluitend bestaande uit een andere materiaalkeuze bij uitvoeren van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden, worden niet aangemerkt als verandering in de zin van dit artikel.

6.3 Indien verhuurder het complex waarvan het

gehuurde deel uitmaakt, geheel of gedeeltelijk wil

renoveren, zal hij huurder daartoe een schriftelijk

voorstel doen. Dit voorstel wordt vermoed redelijk

te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders van

het complex daarmee heeft ingestemd. Indien

huurder met het voorstel niet heeft ingestemd en

ook niet binnen acht weken na de schriftelijke

kennisgeving van de verhuurder, dat 70% of meer

van de huurders met het voorstel heeft ingestemd

bij de rechter een beslissing heeft gevorderd

omtrent de redelijkheid van het voorstel, is hij

hieraan gebonden. Huurder is dan verplicht alle

medewerking te verlenen bij de uitvoering van de

werkzaamheden.

6.4 Huurder zal in ieder geval, in afwijking van het

eerste lid, in redelijkheid zijn toestemming aan de

verandering niet kunnen onthouden, indien:

a werkzaamheden nodig zijn door van overheidswege opgelegde voorschriften, waardoor het gehuurde, complex of de wijk waarin het gehuurde zich bevindt, ingrijpend door verhuurder moetworden veranderd, aangepast of verbeterd. Verhuurder zal huurder en/of de bewonersgroep van het complex tijdig informeren over de in dit lid

bedoelde veranderingen, aanpassingen of verbeteringen van het gehuurde en daarover overleggen met huurder respectievelijk bewonersgroep en/of

b het belang van verhuurder bij realiseren van de

verandering, aanpassing of verbetering zodanig

is dat van hem in redelijkheid, de belangen van

beide partijen in aanmerking genomen, niet gevergd

kan worden daarvan af te zien, en/of

c verhuurder tijdig huurder of bewonersgroep in

het betreffende complex heeft geïnformeerd over

de voorgenomen verandering, aanpassing of verbetering en daarover heeft overlegd met huurder

respectievelijk bewonersgroep. Onder belang van

verhuurder als bedoeld in de vorige zin, wordt

ook begrepen het door verhuurder kunnen verkrijgen van geldelijke steun van de overheid voor

de voorgenomen verandering.

6.5 In geval van renovatie, zoals genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel, verklaart huurder zich tevens

akkoord met een eventuele huurverhoging als

gevolg van de renovatie voor zover die

huurverhoging in redelijke verhouding staat tot de

door de verhuurder gemaakte kosten van deze

renovatie.

De huurverhoging zal ingaan op de eerste dag van

de maand, volgend op die waarin de voorzieningen

zijn aangebracht.

 

7 Huurbetaling

7.1 Huurder zal de huurprijs en het bedrag aan bijkomende kosten in zijn geheel, bij vooruitbetaling,

vóór de eerste van iedere maand voldoen op de

door de verhuurder/beheerder aangegeven wijze. Vanaf de eerste van de maand is huurder voor de termijn voor die maand in verzuim en kan verhuurder wettelijke rente in rekening brengen.

7.2 Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behalve als de verhuurder met het verhelpen van een gebrek in verzuim is en de huurder dit verhelpen zelf verricht en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, desgewenst in mindering brengt op de huurprijs in het geval van artikel 7:206 lid 3 van

het Burgerlijk Wetboek.

7.3 Elke betaling van de huurder wordt geacht betrekking te hebben op de oudst openstaande vordering.

7.4 Verhuurder is gerechtigd één maal per twaalf maanden de huurprijs te verhogen. De datum van zodanige verhoging is: 1 juli. Verhuurder is gerechtigd binnen de eerste twaalf maanden van de huurovereenkomst de huurwijziging door te voeren. Naast de jaarlijkse huurverhoging is verhuurder gerechtigd huurverhoging door woningverbetering door te voeren.

7.5 De maximale huurverhoging geldt niet voor geliberaliseerde huurcontracten (contracten met een aanvangshuurprijs boven de op dat moment geldende liberalisatiegrens).

7.6 Bij verandering en/of derving van inkomsten, dan wel wijzigingen in de financiële situatie van huurder die betrekking heeft op het wel of niet kunnen voldoen van de huurlasten (inclusief de betaling van servicekosten en eindafrekening), is huurder verplicht dit verhuurder schriftelijk te mede te delen. In het geval dat huurder nalaat aan verhuurder een zodanige schriftelijke mededeling te doen, dan is verhuurder bevoegd en gedwongen tot ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan binnen 30 dagen nadat verhuurder kennis heeft genomen van de betreffende verandering en/of derving van inkomsten dan wel wijzigingen in de financiële situatie van huurder.

 

8 Gebruik van het gehuurde

8.1 Huurder zal het gehuurde als een goed huurder gebruiken en onderhouden.

8.2 Gedurende de huurtijd zal huurder het gehuurde zelf als woonruimte voor hem en leden van zijn huishouden gebruiken en er zijn hoofdverblijf hebben. Hij zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden en de eventuele gemeenschappelijke ruimten, overeenkomstig de bestemming gebruiken en deze bestemming niet wijzigen. Onder gemeenschappelijke ruimten wordt verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voorzover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders en gebruikers deelt. Het is huurder niet toegestaan om niet daarvoor bestemde ruimten te bewonen.

8.3 Huurder zal geen van de algemene ruimten gebruiken voor het plaatsen van goederen of afval zoals onder andere kinderwagens, (brom)fietsen, motoren, vuilniszakken, af te voeren grofvuil en winkelwagens. Brom- en motorfietsen mogen niet gestart worden in gemeenschappelijke ruimten, óók niet in de eigen bergruimte.

8.4 Huurder zal ervoor zorgdragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden.

8.5 Het is huurder niet toegestaan huisdieren los te laten lopen op galerijen, in trappenhuizen of andere gemeenschappelijke ruimten, binnenterreinen en tuinen. Verhuurder is gerechtigd in voorkomende gevallen van hinder of overlast, veroorzaakt door deze dieren, het houden van huisdieren aan beperkingen te verbinden of te verbieden.

8.6 Het is huurder niet toegestaan de tot het gehuurde behorende privé-tuin, erf of parkeerplaats te gebruiken voor het houden van paarden of ander vee, voor de stalling van caravans of opslag van andere roerende zaken (van welke aard ook).

8.7 Het is huurder niet toegestaan om in het gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld.

8.8 Huurder verricht zodanig onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erf afscheidingen dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken.

8.9 Huurder zal ervoor zorgdragen dat gemeenschappelijke ruimten schoongehouden worden, zo nodig volgens aanwijzing van  verhuurder, indien en voor zover niet is overeengekomen dat zij tegen een vergoeding door de verhuurder zullen worden verricht.

8.10 Het is verboden in het gehuurde een winkelnering, bedrijf of ambacht uit te oefenen. Voor thuiswerken dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen.

8.11 Huurder dient de woning/vloeren dusdanig te bekleden en in te richten dat hij geen overlast aan omwonenden veroorzaakt.

 

9 Onderhuur

9.1 Huurder mag niet zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk onderverhuren of in gebruik geven aan derden.

9.2 Verhuurder zal hiervoor toestemming geven, mits huurder zelf het gehuurde als hoofdverblijf heeft en er geen sprake is van overbewoning, waardoor verhuurder schade zou kunnen lijden.

9.3 Een verzoek tot toestemming voor gehele of gedeeltelijke onderhuur dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst.

9.4 Indien de huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden op de huurder. Voor ongeoorloofde onderhuur geldt voorts dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen.

 

10 Huurders zorg en herstellingen door de huurder

10.1 Voor rekening van huurder komen de kleine herstellingen in ieder geval zoals omschreven in het Besluit Kleine Herstellingen1, zoals deze van overheidswege is vastgesteld.

Hieronder vallen onder andere:

a witten, sausen, behangen, schilderen binnenshuis

b vervangen gebroken of beschadigde glasruiten (binnen- en buitenshuis) en spiegels

c gebruikelijk onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en sluitwerk, wandcontactdozen, schakelaars, deurbel e.d.

d ontstoppen closetpotten, wastafels, gootstenen, riolen, putten, vuilstortkokers e.d.

e onderhoud van de in het gehuurde aanwezige kranen en afsluiters voor gas en water met toebehoren (zoals sproeiers, uitlopen, slangen) en het treffen van voorzieningen aan waterleidingen bij sterk vriezend weer

f schoon houden gemeenschappelijke ruimten, zoals galerij, portiek, trappenhuis en dakgoten

g gebruikelijk onderhoud aan cv-radiatoren, boiler, geiser e.d.

h aanleg en onderhoud van bij het gehuurde behorende groenvoorzieningen, zoals tuinen, tuinafscheidingen, sloten, slootkanten en eventuele schouwboeten

i ten minste eenmaal per jaar vegen van in het gehuurde aanwezige schoorstenen

j alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die volgens plaatselijk gebruik voor rekening van de huurder zijn.

10.2 Huurder zal de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden, indien en voor zover niet is overeengekomen dat zij tegen vergoeding door verhuurder zullen worden verricht, vakkundig uitvoeren en de regels en aanwijzingen in acht nemen die ter zake door verhuurder of daartoe bevoegde instanties zijn of worden gegeven.

10.3 Huurder is verplicht de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van schade aan

het gehuurde, in het bijzonder in geval van brand, storm, wateroverlast, vorst en dergelijke calamiteiten. Huurder dient schade dan wel dreigende schade, door welke oorzaak dan ook aan het gehuurde ontstaan, alsmede gebreken aan het gehuurde terstond te melden aan verhuurder/beheerder. Bij nalatigheid van huurder in dezen zal de daardoor ontstane schade, zowel aan het gehuurde als aan eigendommen van verhuurder en derden, voor rekening van huurder komen.

 

11 Aansprakelijkheid huurder

11.1 Huurder is aansprakelijk voor schade die tijdens de huurtijd aan het gehuurde, waartoe ook de buitenzijde wordt gerekend, is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Alle schade, behalve brandschade, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Huurder is tegenover de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die vanwege huurder het gehuurde gebruiken of zich vanwege huurder daarop bevinden. Het gehuurde wordt, echter uitsluitend voor toepassing van dit artikel, geacht mede te omvatten leidingen, kabels en buizen die zich bevinden in de bij het gehuurde behorende grond.

11.2 Bij eventuele betalingsachterstanden van huurder of geschillen tussen verhuurder en huurder is de beheerder niet aansprakelijk, maar treedt deze uitsluitend op als bemiddelaar tussen verhuurder en huurder.

11.3 Indien ten gevolge van onjuist gebruik door huurder of zijn medebewoners schade of storing ontstaat aan gemeenschappelijke installaties of voorzieningen, zijn de kosten van herstel en gemaakte kosten om de storing op te heffen voor rekening van de desbetreffende huurder.

11.4 De beheerder is slechts beperkt aansprakelijk (voor de gevolgen van beroepsfouten). Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van de beheerder beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 1.500.

11.5 Verhuurder vrijwaart de beheerder tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door de beheerder voor verhuurder worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet vande beheerder.

11.6 De beheerder is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien een huurder zich niet op het desbetreffende adres kan inschrijven. Huurder zal zelf voordat de huurovereenkomst wordt getekend navraag doen bij de gemeente of inschrijving mogelijk is.

 

12 Controle door de beheerder

12.1 In verband met controle door verhuurder van de naleving van de verplichtingen van huurder op grond van deze algemene voorwaarden, dan wel in verband met mogelijk door verhuurder uit te voeren werkzaamheden of controle van meterstanden en dergelijke, zal huurder de beheerder, in het gehuurde toelaten op werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Onder verhuurder wordt mede verstaan: de door of namens verhuurder aangewezen personen. Huurder zal personen die door de verhuurder zijn belast met het afleggen van controlebezoeken of het uitvoeren van werkzaamheden in het gehuurde toelaten. Huurder kan zo gewenst, legitimatie van deze personen verlangen.

 

13 Het uitvoeren van dringende werkzaamheden door verhuurder

13.1 Huurder zal alle door verhuurder dringende werkzaamheden aan het gehuurde, alsook de tot het gehuurde behorende voorzieningen, centrale voorzieningen of van aangrenzende woningen, toestaan.

13.2 Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zullen deze bezoeken respectievelijk werkzaamheden slechts plaatsvinden op werkdagen tijdens normale werktijden en, voorzover mogelijk en noodzakelijk, van tevoren worden aangekondigd.

13.3 Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het uitvoeren van dringende werkzaamheden of renovatie.

13.4 Bedoelde werkzaamheden vinden, na voorafgaande aankondiging van het tijdstip, plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur, dringende gevallen uitgezonderd.

 

14 Veranderingen door huurder

14.1 Het is huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve indien het gaat om veranderingen die gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden opleveren. Voor overige veranderingen en toevoegingen heeft huurder vóóraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig.

Hieronder wordt in dit artikel in ieder geval verstaan:

14.2 Verhuurder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, die onder meer betrekking hebben op:

14.3 Verhuurder zal zijn beslissing binnen acht weken schriftelijk en, in geval geen toestemming wordt verleend onder opgaaf van redenen, aan huurder meedelen.

14.4 Verhuurder zal bij het verlenen van de toestemming aangeven of de verandering of toevoeging aan het einde van de huur ongedaan moet worden gemaakt.

14.5 Alle veranderingen die in strijd met dit artikel zijn aangebracht, zal huurder op eerste aanzegging van verhuurder ongedaan maken.

14.6 Huurder is niet verplicht veranderingen die met toestemming van verhuurder zijn aangebracht, bij het einde van de huur ongedaan te maken, tenzij verhuurder ongedaanmaking nadrukkelijk heeft bedongen bij het verlenen van zijn toestemming of huurder niet heeft voldaan aan de in lid 2 genoemde voorwaarden.

14.7 Huurder brengt veranderingen aan het gehuurde in principe geheel voor eigen rekening en risico aan. Verhuurder is geen andere vergoeding of bijdrage verschuldigd dan waartoe hij zich bij of na het verlenen van de toestemming als bedoeld in het eerste lid nadrukkelijk heeft verbonden.

14.8 Huurder is verplicht tot onderhoud van door hem aangebrachte veranderingen, het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen aan de veranderingen of toevoegingen.

14.9 Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door de huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde.

14.10 Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een (schotel)antenne of zendmast aan of op het gehuurde aan te brengen. Huurder dient een verzoek hiertoe schriftelijk bij verhuurder in te dienen. Verhuurder zal het plaatsen van een antenne in ieder geval niet toestaan indien een –door verhuurder aangelegd– systeem van aansluiting van signaalvoorziening in de woonruimte aanwezig is.

 

15 Beëindiging van de huurovereenkomst

Reguliere beëindiging van de huurovereenkomst

15.1 Huurder en verhuurder kunnen te allen tijde de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen op een door hen daartoe te bepalen datum. Verhuurder gaat in elk geval akkoord met beëindiging van de overeenkomst, indien huurder een minimale opzegtermijn van 60 dagen in acht neemt. Opzegging kan dagelijks plaatsvinden en geschiedt schriftelijk. De opzeggingstermijn wordt geacht in te gaan op de datum waarop de opzeggingsbrief bij verhuurder wordt ontvangen en geregistreerd. Tweede mogelijkheid tot beëindiging van de huurovereenkomst

15.2 Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst tegen de eerste van de maand te beëindigen bij aangetekende brief of deurwaardersexploot. Verhuurder geeft daarbij de gronden, zoals deze staan vermeld in het Burgerlijk Wetboek, aan die tot de opzegging hebben geleid. De door verhuurder in acht te nemen opzegtermijn bedraagt drie maanden, welke termijn voor ieder jaar dat de overeenkomst heeft geduurd met een maand wordt verlengd tot maximaal zes maanden.

15.3 De huurovereenkomst wordt door opzegging door verhuurder niet beëindigd, tenzij huurder binnen zes weken schriftelijk verklaart in de beëindiging toe te stemmen, dan wel de rechter op vordering van verhuurder de datum heeft vastgesteld waarop de overeenkomst zal eindigen.

15.4 Verhuurder kan in ieder geval opzeggen als

de zelfstandige woonruimte aan een opvolgende gehandicapte huurder wordt verstrekt, en de woning bij bouw was ingericht en bestemd voor bewoning door een gehandicapte, dan wel na de bouw, met geldelijke steun op grond van enige regeling is aangepast ten behoeve van bewoning door een gehandicapte; de zelfstandige woonruimte wordt toegewezen aan een oudere en de woning maakt deel uit van een complex van zelfstandige woningen, welk complex al bij de bouw was ingericht en bestemd voor de bewoning door ouderen.

15.5 Na gedane huuropzegging zal huurder verhuurder in de gelegenheid stellen het gehuurde op afspraak te laten bezichtigen door belangstellenden voor opvolgende huur of verkoop.

15.6 Indien het huurrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan de verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover de verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap. Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder is hij verplicht verhuurder onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen.

 

16 Oplevering van het gehuurde

16.1 Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde onder afgifte van de sleutels in goede staat, bezemschoon en geheel ontruimd aan verhuurder teruggeven.

16.2 Het gehuurde wordt geacht in goede staat te verkeren indien blijkt dat:

16.3 Huurder wordt bij de bevestiging van de huuropzegging evens door verhuurder uitgenodigd voor een gezamenlijke controle. Tijdens die controle wordt door verhuurder een mutatierapport opgemaakt, waarin zal worden vastgelegd welke werkzaamheden door of ten laste van huurder moeten worden verricht, als mede de geschatte kosten van herstel. Een door beiden ondertekend exemplaar van dit mutatierapport wordt aan huurder overhandigd.

16.4 Verhuurder zal huurder in de gelegenheid stellen om binnen een door verhuurder te bepalen redelijke termijn de in het mutatierapport genoemde werkzaamheden uit te voeren. Zo nodig wordt in gezamenlijk overleg hiertoe de huurbeëindigingsdatum verschoven.

16.5 Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan zijn verplichtingen tot herstel, volledige ontruiming en het eventueel ongedaan maken van aangebrachte veranderingen of toevoegingen niet heeft voldaan, is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaamheden –op kosten van de huurder- zelf uit te voeren of te doen uitvoeren. Ook overige schade ontstaan door nalatigheid van de huurder, komt voor zijn rekening.

16.6 Ten aanzien van door de huurder tijdens de huurtijd met of zonder toestemming aangebrachte veranderingen en toevoegingen zullen bij einde van de huur de volgende regels gelden:

16.7 Huurder zal alle sleutels na ontruiming van het gehuurde aan verhuurder afgeven op een door verhuurder aangegeven wijze.

16.8 Indien op de datum waarop de huurovereenkomst eindigt niet alle sleutels aan verhuurder zijn afgegeven, heeft verhuurder het recht om zonder enige ingebrekestelling voor rekening van huurder een nieuw slot te plaatsen.

16.9 In het geval dat huurder bij het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde zaken heeft achtergelaten, is verhuurder bevoegd die zaken te verwijderen, zonder dat op de verhuurder een bewaarplicht komt te rusten. Alle kosten van verwijdering van de zaken zijn voor rekening van de huurder. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op roerende zaken die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, mits deze overdracht schriftelijk aan de verhuurder is kennis gegeven.

16.10Huurder zal na opzegging van het gehuurde of zodra dit mogelijk is een nieuw adres aan verhuurder verstrekken waar huurder na vertrek uit het gehuurde bereikbaar zal zijn om na vertrek van huurder te kunnen komen tot kwijting van wederzijdse verplichtingen.

 

17 Oude huurschuld

Indien en voorzover er sprake is van schulden met betrekking tot een eerder van verhuurder gehuurde woning, wordt overeengekomen dat deze worden aangemerkt als schulden voor de thans gehuurde woning. Niet (tijdig) betalen hiervan is een toerekenbare tekortkoming op grond waarvan de huurovereenkomst kan worden beëindigd.

 

18 Erfpacht en erfdienstbaarheid

Huurder is gebonden zich te houden aan verplichtingen die op verhuurder rusten op grond van erfpacht of erfdienstbaarheid van overheden en nutsbedrijven met betrekking tot het onroerend goed waarop deze overeenkomst van toepassing is.

 

19 Opdracht inspraak/overleg

Verhuurder zal aan de beheerder alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en verhuurder staat in voor de juistheid daarvan.
De beheerder zal verhuurder op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal verhuurder verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten.
Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de beheerder, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van verhuurder is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van de beheerder. Het is de beheerder toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden, die niet bij haar in dienst zijn, mits de beheerder daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. Indien een derde opdracht wordt verstrekt met instemming van verhuurder, is de beheerder niet aansprakelijk voor enige niet nakoming in de uitvoering van de opdracht. De opdrachtverstrekking door verhuurder brengt in een dergelijk geval een rechtstreekse rechtsverhouding tot stand tussen verhuurder en de derde. Verhuurder onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan de beheerder kunnen doorkruisen en/of die de beheerder in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

 

20 Geschillenregeling

Indien huurder en verhuurder niet tot overeenstemming komen in een kwestie die voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst, kan huurder dit aanhangig maken bij een door de beheerder aangewezen geschillenadviescommissie. Samenstelling, taken, werkwijze en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement van de geschillenadviescommissie is op aanvraag beschikbaar.

Op de huurovereenkomst en de beheerderovereenkomst (en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien) is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de huurovereenkomst of de beheerderovereenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam

 

21 Slotbepalingen

21.1 Alle kosten die voor verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door huurder van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of andere bij de huurovereenkomst behorende bepalingen, zijn voor

rekening van huurder en kunnen niet worden verhaald op de beheerder. Tot deze kosten behoren onder meer (maar zijn niet beperkt tot) de door verhuurder ondernomen gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen zoals onder meer de kosten van eventuele sommatie, huuropzegging, incasso, deurwaarder en rechtskundig raadsman van verhuurder. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen ten minste vijftien procent van de uit handen gegeven vordering, vermeerderd met het geldend BTW-percentage .

21.2 Huurder verleent bij het aangaan van deze huurovereenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder en aan de (eventuele) beheerder om de persoonsgegevens van huurder in een bestand op te nemen/te verwerken.

21.3 Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen wat op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij wat partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

21.4 Indien een gebouw of een complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, is huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften over het gebruik in acht te nemen.

21.5 Huurder vrijwaart verhuurder/de beheerder van boetes aan verhuurder opgelegd door de netwerkbeheerder van het energienetwerk, gelet op het feit dat huurder geen energieleverancier aanwijst en derhalve wordt afgesloten.

21.6 Huurder verklaart gedurende de huurovereenkomst woonplaats te hebben gekozen in het gehuurde. Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde. Indien het gehuurde geen vaste woonplaats meer van huurder is, verplicht hij zich om verhuurder daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van zijn nieuwe adres en woonplaats. Indien huurder het gehuurde voorgoed verlaat zonder opgave van zijn nieuwe adres aan verhuurder blijft het adres van het gehuurde als woonplaats van huurder aangemerkt. Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal huurder aan verhuurder zijn nieuwe adres schriftelijk doorgeven.

21.7 Wijzigingen in of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

21.8 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

21.9 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

21.10 Voor zover in deze overeenkomst niet anders bepaald is, zijn de in deze overeenkomst beschreven rechten en plichten niet overdraagbaar, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de partijen bij deze overeenkomst.

21.11 Indien enige bepaling in de tussen de beheerder en verhuurder gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepalinge van deze algemene voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de overeenkomst(en).